2021. február 25., Csütörtök
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2013-06-27 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2013/154. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról

2013/154. számú HATÁROZAT

Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról


 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülésén;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2013/18 137. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak, a  Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
Figyelembe véve a helyi közpénzügyekről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített Adótörvénykönyv, a 2003/571. számú törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utakra vonatkozó, az 1998/82. számú törvény által jóváhagyott, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1997/43. számú kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve a kihágások jogrendszeréről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/2. számú kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 6. cikkének (9) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikke (1) és (2) bekezdése b) betűjében, a (4) bekezdés c) betűjében, valamint a az (5) bekezdés a) betűjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikk (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdés b) betűjében foglalt rendelkezések alapján
 


a következő határozatot hozza:

 


1. cikk – A testület jóváhagyja Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatát, a jelen határozat szerves részét képező az 1. sz. mellékletet.
2. cikk – (1) 2013. július 15-ével kezdődően bevezetik a közterület-helyreállítási díjat, amelyet Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedély kérelmezésekor kell kifizetni a 2. számú melléklet szerint, amely jelen határozat szerves részét képezi.
(2) Mentesülnek a közterület-helyreállítási díj megfizetése alól azok a munkálatok, amelyeket Sepsiszentgyörgy önkormányzata végeztet a jelen határozat 1. cikkében előírt szabályzat alapján, illetve a harmadik személy által végzett beruházási munkálatok.
3. cikk – A testület jóváhagyja a helyi tanács 2013. évi helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2012/285. számú határozatának módosítását a következőképpen:
I. Az 1. számú melléklet 4. pontja: „A köz- és magánterületek igénybevétele”, „Egyéb díjak” a következőképpen módosul:

4    A köz- és magánterületek igénybevétele       
    a) közcélú hálózatokat érintő munkálatok végzése céljából    lej/m2/nap    3,80
    b) anyagok, munkagépek stb. tárolása céljából    lej/m2/nap    3,00
    c) cirkusz felállítására, szórakoztató tevékenységek céljára    lej/m2/nap    0,50
    d) ideiglenes építmények esetén    lej/m2/nap    1,00
    e) vendéglátóipari előkert kialakítására    lej/m2/nap (A övezet)    2,20
         lej/m2/nap (B övezet)    1,70
         lej/m2/nap (C, D övezet)    1,00
    f) mobil hirdető-berendezés elhelyezésére    lej/nap (0,5*0,9 m)    1,00

II. A 8. számú melléklet II/6. fejezetének 22. cikke – „Egyes munkálatok végrehajtása” hatályát veszti.
4. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, Közpénzügyi Igazgatóság, valamint a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.

Sepsiszentgyörgy, 2013. június 27.

 

ÜLÉSELNÖK
 
Palela Rădiţa    

ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
jegyző

                              
  
A 2013/154. számú tanácshatározat 1. számú melléklete


Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadásának szabályzata

1. cikk – Jelen szabályzat célja a közterület-bontási engedély megszerzésére irányuló szervezeti keret létrehozása a Sepsiszentgyörgy közterületén végzett közterület-bontás esetén, azaz:
a)    a munkavégzési engedély megszerzéséhez szükséges feltételek és dokumentumok;
b)    közterület-bontási engedélyben foglalt feltételek nem teljesítése esetén alkalmazható szankciók.
2. cikk – Az infrastruktúra helyreállítását a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság végzi.
3. cikk – Az infrastruktúra helyreállításának értékét Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala behajtja az engedélyek jogosultjaitól közterület-helyreállítási díj formájában.
4. cikk – Az engedéllyel rendelkező és az utcákon, járdákon vagy más nyilvános területeken végzendő felszín alatti munkálatok koordinálásával megbízott természetes vagy jogi személyek a városrendészeti munkálatokhoz kötelesek kiváltani a közterület-bontási engedélyt a beavatkozások jellegétől függően a következő dokumentumok alapján:


1. Váratlan beavatkozások, munkálatok (meghibásodások):
a)    típuskérelem;
b)    helyszínrajz.
1.1. A városrendezési munkálatokhoz a közterület-bontási engedélyt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala városgazdálkodási igazgatóságán a kiszabott díj kifizetése után és a munkálatok megkezdése előtt kell kiváltani vagy kényszerhelyzet  esetén a munkálatok megkezdésétől számított 48 órán belül. A díjat a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala közpénzügyi igazgatóságán készpénzzel vagy banki átutalással lehet kifizetni.
1.2. A munkaterületet a munkálatok végrehajtója köteles elkeríteni és – megfelelő nappali és éjjeli jelzésekről gondoskodva – megtenni a szükséges óvintézkedéseket a balesetek elkerülése érdekében.
1.3. A közterület-bontásból származó hulladékok elszállítása, illetve a közutak, járdák, sétányok és zöldterületek – esettől függően – helyreállításáról Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodik.
1.4. A kivitelező írásban vagy telefonon értesíti Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalát a munkálatok tényleges befejezéséről, de tilos a kiásott sáncokat betömni.
2. Önerőből végzett munkálatok (közműhálózatra való csatlakozás, javítások, csövek cseréje)
a)    típuskérelem;
b)    építési engedély új építmény esetén;
c)    a szolgáltató által jóváhagyott műszaki terv (a meglévő közműhálózat javítását vagy cseréjét célzó munkálatok esetén elfogadható a szolgáltató által jóváhagyott vázlat is, a villamos hálózatra való csatlakozás esetén elfogadható a csatlakozás műszaki feltételeiről szóló jóváhagyás.
2.1. A városrendezési munkálatokhoz a közterület-bontási engedélyt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóságán a kiszabott díj kifizetése után és a munkálatok megkezdése előtt kell kiváltani, vagy kényszerhelyzet  esetén a munkálatok megkezdésétől számított 48 órán belül. A díjat a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóságon készpénzzel vagy banki átutalással lehet kifizetni.
2.2. A közterület-bontásból származó hulladékok elszállításáról, illetve a közutak, járdák, sétányok és zöldterületek – esettől függően – helyreállításáról Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala gondoskodik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
2.3. A kivitelező írásban vagy telefonon értesíti Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalát a munkálatok tényleges befejezéséről, de tilos a kiásott sáncokat betömni.
3. Beruházási munkálatok
a)    típuskérelem;
b)    építési engedély;
c)    a szolgáltató által jóváhagyott műszaki terv.
 

5. cikk – A kivitelező kötelezettségei:
a)    a munkavégzés engedélyezésére irányuló kérelmet ezek megkezdése előtt legalább 3 nappal kell benyújtania;
b)    az engedély iránti kérelemben tüntesse fel a munkálatok által érintett terület tényleges méretét;
c)    a munkálatok egész ideje alatt függessze ki a helyszínen a közterület-bontási engedély másolatát;
d)    ne tároljon anyagokat a helyszínen egy nappal a munkálatok megkezdése előtt, a munkálatok befejezése után viszont távolítsa el a területről a munkagépeket és mindenféle hulladékot, kivéve az ásatási munkálatok után ottmaradt földet.
e)    teljesítse a közterület-bontási engedélyben feltüntetett feltételeket.
6. cikk – A harmadik fél által végzett intervenciós, karbantartási és javítási munkálatok, valamint az önerőből végzett munkálatok esetén az érintett útburkolat, járdák, sétányok vagy zöldterületek – esettől függően – helyreállításáról, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala gondoskodik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, beleértve a közterület-bontásból származó hulladékok elszállítását is.
7. cikk – A harmadik fél által végzett, törvényes keretek között engedélyezett beruházási munkálatok esetén az érintett útburkolat, járdák, sétányok vagy zöldterületek helyreállításáról a beruházó gondoskodik a beruházás kivitelezési tervének, valamint a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által kibocsátott közterület-bontási engedély feltételeinek megfelelően.
8. cikk – Ugyancsak a jelen Szabályzat hatálya alá esnek azok a Sepsiszentgyörgy közterületén történő beruházási, karbantartási és javítási munkálatok, amelyeket természetes és jogi személyek – beleértve a hálózatok tulajdonosait és működtetőit – végeznek, valamint azok a beavatkozások, amelyeket az engedéllyel rendelkező szolgáltatók ezen hálózatokon végeznek, nevezetesen:
a)    Sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt.;
b)    Villamos energia- és földgázszolgáltatók;
c)    Telefon, internet, kábel tévé és adatátviteli szolgáltatást nyújtó szolgáltatók;
d)    olyan szolgáltatók, akik engedéllyel rendelkeznek ezen hálózatokon való beavatkozás elvégzésére.
9. cikk – Jelen Szabályzat 3. cikkében, 5. cikkében és 7. cikkében foglalt rendelkezések megsértése kihágásnak minősül, ha ezeket nem olyan körülmények között követték el, amelyek a büntető törvény szerint bűncselekménynek minősülnek, és 1000-től 2500 lej pénzbírsággal sújthatók.
10. cikk – (1) Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén a pénzbírság mellett a kihágást elkövető köteles a közterület-helyreállítási díjat megfizetni, amelyet a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának szakszemélyzete által végzett tényleges mérés szerint állapítanak meg.
(2) Amennyiben a közterület-bontási engedély jogosultja a ténylegesnél kisebb felületű területet jelent be, a közterület-helyreállítással egyidejűleg a kihágást elkövető köteles megfizetni a díjkülönbséget, amelyet a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának szakszemélyzete által végzett tényleges mérés szerint állapítanak meg.
(3) Az (1)–(3) bekezdésben előírt közterület-helyreállítási díj mértékéről a kihágást elkövetőket Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának városgazdálkodási igazgatósága értesíti.
(4) Minden olyan esetben, amikor a közterület-bontás során a közterület károsodik a városi bútorzat és a felszerelési tárgyak megrongálásával, a bűnösök kötelesek megfizetni az utak, járdák, sétányok eredeti állapotba való visszaállításának, illetve az okozott kár helyreállításának Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által kifizetett költségeit.
11. cikk – (1) A kihágások esetében jelen Szabályzat rendelkezéseit kiegészítik a kihágások megállapítására és büntetésére vonatkozó 2001/2. számú kormányrendelet rendelkezései, amelyet az utólagosan módosított és kiegészített 2002/180. számú törvény hagyott jóvá az utólagosanos módosításokkal és kiegészítésekkel.
(2) A szabálytalanság elkövetőjének a pénzbírság felét kell kifizetnie, ha ezt a szabálytalanság megtörténtét megállapító jegyzőkönyv kézhezvételétől legkésőbb 48 órán belül teszi meg. A megállapító közeg feltünteti ezt a lehetőséget a szabálytalanság megtörténtét megállapító jegyzőkönyvben.
12. cikk – A szabálytalanság megtörténtének megállapítását és a bírság kirovását  Sepsiszentgyörgy polgármestere által erre felhatalmazott személyek, azaz a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség köztisztviselői végzik.
13. cikk – A jelen Szabályzatot Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa a 2013. június 27-i soros ülésén a 2013/154. számú határozattal fogadta el.
                       


A 2013/154. számú tanácshatározat 2. számú melléklete

Sepsiszentgyörgy municípium közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek megszerzéséhez szükséges közterület-helyreállítási díj

 

Sorszám
A burkolat típusa A helyreállítási díj összege – lej/m2
1. Aszfaltozott út 600
2. Aszfaltozott járda 400
3. Beton, betonból, kockakőből készült burkolat vagy egyéb típusú burkolatok 400
4. Nem korszerűsített utak 250
5. Zöldterület    150 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem