2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2014-02-24 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/64. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2014/64. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről



Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülésén;

Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2014/6463. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak, a  Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
A városi és vidéki települések önkormányzati gazdálkodására vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2002/21. számú kormányrendelet 3. cikkében, 18. cikkének (1) bekezdésében és 24. cikkében foglalt rendelkezések alapján;
Tekintettel a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó 2003/53. számú, újraközölt törvény 7. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezésekre;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c) betűjében és (6) bekezdésének 14. pontjában foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b) betűjében foglalt rendelkezések alapján



a következő határozatot hozza:
 


1. cikk
– A testület jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetéséről szóló 2013/241. számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését abban az értelemben, hogy a közterületi zöldövezetek, járdák, játszóterek, közterületi parkolók fenntartásáról, üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződéstervezetet helyettesíti a jelen határozat mellékletében szereplő és a határozat szerves részét képező szerződéstervezettel.
2. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a  Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Közpénzügyi Igazgatóság, Városrendészeti Igazgatóság, Vagyonkezelési Igazgatóság, a tulajdonosi vagy lakótársulásokkal kapcsolatot tartó iroda, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.

Sepsiszentgyörgy, 2014. február 27.
 

ÜLÉSELNÖK  
Vargha Mihály-Béla
ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
jegyző


                            
                             
________________________________________________________________________________                                          


A 2014/64. számú tanácshatározat melléklete

SZERZŐDÉS KÖZTERÜLETI ZÖLDÖVEZETEK, JÁRDÁK, JÁTSZÓTEREK KÖZTERÜLETI PARKOLÓK FENNTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE


I. Szerződő felek:

Egyrészről Sepsiszentgyörgy municípium, székhelye: Sepsiszentgyörgy, 1918. December 1. utca 2., Kovászna megye, adószáma: 4404605, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) RO09TREZ25624670220XXXXX, számlavezető pénzintézet: Sepsiszentgyörgyi Kincstár, teljes jogú képviselője Antal Árpád-András,
másrészről a Tulajdonosi vagy lakótársulás székhelye: Sepsiszentgyörgy, utca: __________, házszám:______, tömbház:_____, lépcsőház: ______, lakrész:______, Kovászna megye, adószáma: __________, teljes jogú képviselője: _____________________ elnök,
az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya:
1. cikk – E szerződés tárgyát képezik a jelen szerződés szerves részét képező 1. számú melléklet szerinti vázlat határvonalain belül a nem koncesszionált közterületi zöldövezetek, járdák, játszóterek, közterületi parkolók tisztántartására a Tulajdonosi vagy lakótársulás által elvégzendő munkálatok.

III. A szerződés időtartama:

2. cikk – Jelen szerződés hatálybalépésének időpontja: ____________________, és határozatlan időre szól.

IV. Kötelezettségek:

3. cikk – Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
a)    mentesíti e műveletek elvégzésére létesített díj megfizetése alól azokat a családokat, amelyek tagjai a _______________ tulajdonosi vagy lakótársulásnak;
b)    igény esetén biztosítja a telepítésre szánt virágzó és fás szárú növényeket;
c)    jóváhagyja és ellenőrzi a fás szárú növények kivágását és visszametszését;
d)    játszóterek, sétányok, járdák, közvilágítás elemeinek karbantartása és javítása.


4. cikk – Tulajdonosi vagy lakótársulás:
a)    a szilárd hulladékok összegyűjtésével gondoskodik a város közterületén levő zöldterületek, járdák, nem koncesszionált parkolók, játszóterek, valamint a tömbházak belső udvarainak rendszeres tisztántartásáról;
b)    gondoskodik a fű folyamatos nyírásáról a mellékelt vázlat szerint hozzá tartozó zöldterületeken az évszaknak és az időjárási viszonyoknak megfelelő gyakorisággal úgy, hogy a fű magassága ne haladja meg a 10 cm-t;
c)    gondoskodik az élő sövények és fák visszametszéséről az évszaknak és az időjárási viszonyoknak megfelelő gyakorisággal úgy, hogy a lombkorona ne zavarja a gyalogosok közlekedését a sétányokon és járdákon;
d)    a köztisztasági szolgáltató a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon a nyesedéket térítésmentesen szállítja el, a többi hulladékot pedig fizetés ellenében;
e)    a járdák hó- és/vagy jégmentesítése.

V. Szerződő felek kötelezettségei:

5. cikk – A jelen szerződést aláíró felek felelősek a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséért vagy megfelelő szintű teljesítéséért.
6. cikk – A társulás által vállalt munkálatok nem vagy részleges elvégzésének tényét jegyzőkönyvben rögzítik, a munkálatok elvégzésére 5 napos türelmi időt engedve. Amennyiben a társulás a türelmi idő lejártával sem teljesíti kötelezettségeit, bírósági beavatkozás nélkül a szerződés egyoldalúan megszüntetettnek tekintendő, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által küldött értesítés alapján. Ebben az esetben az el nem végzett munkálatokat a köztisztasági szolgáltató fogja elvégezni, a társulás pedig megfizeti a törvényes feltételek között létrehozott köztisztasági különdíjat, illetve a pénzbírságot.
A tulajdonosi vagy lakótársulás kötelezettségei teljesítésének megállapítását a Sepsiszentgyörgy polgármestere által rendelettel kinevezett személyzet végzi.
7. cikk – A tulajdonosi vagy lakótársulás részéről írásban tett kérelem alapján és ennek képviselőivel együtt végzett előzetes elemzést követően az önkormányzat a Városgazdálkodási Igazgatóság által biztosítja a Tulajdonosi vagy lakótársulás számára a szakértői támogatást, valamint a telepítésre szánt virágzó és fás szárú növényeket.

VI. A szerződés megszűnése:
8. cikk – Jelen szerződés megszüntethető:
a)    a kötelezettségeknek a Tulajdonosi vagy lakótársulás általi nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén bírósági beavatkozás nélkül, egyoldalú nyilatkozattal.
b)    a felek közös megegyezésével, azzal a feltétellel, hogy a Tulajdonosi vagy lakótársulás a köztisztasági szolgáltató révén biztosítja a karbantartási munkálatok folytonosságát a jelen szerződésben megjelölt zöldterületeken. Ellenkező esetben a _________ számú tanácshatározatnak megfelelően a tulajdonosi vagy lakótársulás pénzbírsággal sújtható.
c)    abban az esetben, ha az önkormányzat tanácshatározattal megváltoztatja a zöldterületek, járdák, játszóterek, nem koncesszionált parkolók karbantartására vonatkozó eljárási rendet.

VII. Kényszerhelyzet:
9. cikk – Abban az értelemben, ahogyan a jogszabályok meghatározzák a kényszerhelyzet („vis maior”) fogalmát, mentesíti a szerződésszegés felelőssége alól az erre hivatkozó felet, feltéve, hogy a kényszerhelyzet okáról értesítést küld, amelyet az illetékes hatóságok igazolnak.

VIII. Jogviták
10. cikk – A jelen szerződés kapcsán felmerülő jogviták rendezése békés úton történik. Ellenkező esetben a jogviták rendezése kizárólag a bíróságok hatáskörébe tartoznak.

Jelen szerződés a mai napon ___________________ két eredeti példányban készült, egy-egy példány mindkét fél számára.





    Sepsiszentgyörgy Önkormányzata                 Tulajdonosi vagy lakótársulás


SZERZŐDÉS KÖZTERÜLETI ZÖLDÖVEZETEK, JÁRDÁK, JÁTSZÓTEREK KÖZTERÜLETI PARKOLÓK FENNTARTÁSI, ÜZEMELTETÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE


I. Szerződő felek:

Egyrészről Sepsiszentgyörgy municípium, székhelye: Sepsiszentgyörgy, 1918. December 1. utca 2., Kovászna megye, adószáma: 4404605, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) RO09TREZ25624670220XXXXX, számlavezető pénzintézet: Sepsiszentgyörgyi Kincstár, teljes jogú képviselője Antal Árpád-András,
másrészről a Tulajdonosi vagy lakótársulás székhelye: Sepsiszentgyörgy, utca: __________, házszám:______, tömbház:_____, lépcsőház: ______, lakrész:______, Kovászna megye, adószáma: __________, teljes jogú képviselője: _____________________ elnök,
az alábbi szerződést kötik:

II. A szerződés tárgya:
1. cikk – E szerződés tárgyát képezik a jelen szerződés szerves részét képező 1. számú melléklet szerinti vázlat határvonalain belül a nem koncesszionált közterületi zöldövezetek, járdák, játszóterek, közterületi parkolók tisztántartására a Tulajdonosi vagy lakótársulás által elvégzendő munkálatok.

III. A szerződés időtartama:

2. cikk – Jelen szerződés hatálybalépésének időpontja: ____________________, és határozatlan időre szól.

IV. Kötelezettségek:

3. cikk – Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
a)    mentesíti e műveletek elvégzésére létesített díj megfizetése alól azokat a családokat, amelyek tagjai a _______________ tulajdonosi vagy lakótársulásnak;
b)    igény esetén biztosítja a telepítésre szánt virágzó és fás szárú növényeket;
c)    jóváhagyja és ellenőrzi a fás szárú növények kivágását és visszametszését;
d)    játszóterek, sétányok, járdák, közvilágítás elemeinek karbantartása és javítása.


4. cikk – Tulajdonosi vagy lakótársulás:
a)    a szilárd hulladékok összegyűjtésével gondoskodik a város közterületén levő zöldterületek, járdák, nem koncesszionált parkolók, játszóterek, valamint a tömbházak belső udvarainak rendszeres tisztántartásáról;
b)    gondoskodik a fű folyamatos nyírásáról a mellékelt vázlat szerint hozzá tartozó zöldterületeken az évszaknak és az időjárási viszonyoknak megfelelő gyakorisággal úgy, hogy a fű magassága ne haladja meg a 10 cm-t;
c)    gondoskodik az élő sövények és fák visszametszéséről az évszaknak és az időjárási viszonyoknak megfelelő gyakorisággal úgy, hogy a lombkorona ne zavarja a gyalogosok közlekedését a sétányokon és járdákon;
d)    a köztisztasági szolgáltató a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon a nyesedéket térítésmentesen szállítja el, a többi hulladékot pedig fizetés ellenében;
e)    a járdák hó- és/vagy jégmentesítése.

V. Szerződő felek kötelezettségei:

5. cikk – A jelen szerződést aláíró felek felelősek a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséért vagy megfelelő szintű teljesítéséért.
6. cikk – A társulás által vállalt munkálatok nem vagy részleges elvégzésének tényét jegyzőkönyvben rögzítik, a munkálatok elvégzésére 5 napos türelmi időt engedve. Amennyiben a társulás a türelmi idő lejártával sem teljesíti kötelezettségeit, bírósági beavatkozás nélkül a szerződés egyoldalúan megszüntetettnek tekintendő, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által küldött értesítés alapján. Ebben az esetben az el nem végzett munkálatokat a köztisztasági szolgáltató fogja elvégezni, a társulás pedig megfizeti a törvényes feltételek között létrehozott köztisztasági különdíjat, illetve a pénzbírságot.
A tulajdonosi vagy lakótársulás kötelezettségei teljesítésének megállapítását a Sepsiszentgyörgy polgármestere által rendelettel kinevezett személyzet végzi.
7. cikk – A tulajdonosi vagy lakótársulás részéről írásban tett kérelem alapján és ennek képviselőivel együtt végzett előzetes elemzést követően az önkormányzat a Városgazdálkodási Igazgatóság által biztosítja a Tulajdonosi vagy lakótársulás számára a szakértői támogatást, valamint a telepítésre szánt virágzó és fás szárú növényeket.

VI. A szerződés megszűnése:
8. cikk – Jelen szerződés megszüntethető:
a)    a kötelezettségeknek a Tulajdonosi vagy lakótársulás általi nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén bírósági beavatkozás nélkül, egyoldalú nyilatkozattal.
b)    a felek közös megegyezésével, azzal a feltétellel, hogy a Tulajdonosi vagy lakótársulás a köztisztasági szolgáltató révén biztosítja a karbantartási munkálatok folytonosságát a jelen szerződésben megjelölt zöldterületeken. Ellenkező esetben a _________ számú tanácshatározatnak megfelelően a tulajdonosi vagy lakótársulás pénzbírsággal sújtható.
c)    abban az esetben, ha az önkormányzat tanácshatározattal megváltoztatja a zöldterületek, járdák, játszóterek, nem koncesszionált parkolók karbantartására vonatkozó eljárási rendet.

VII. Kényszerhelyzet:
9. cikk – Abban az értelemben, ahogyan a jogszabályok meghatározzák a kényszerhelyzet („vis maior”) fogalmát, mentesíti a szerződésszegés felelőssége alól az erre hivatkozó felet, feltéve, hogy a kényszerhelyzet okáról értesítést küld, amelyet az illetékes hatóságok igazolnak.

VIII. Jogviták
10. cikk – A jelen szerződés kapcsán felmerülő jogviták rendezése békés úton történik. Ellenkező esetben a jogviták rendezése kizárólag a bíróságok hatáskörébe tartoznak.

Jelen szerződés a mai napon ___________________ két eredeti példányban készült, egy-egy példány mindkét fél számára.





    Sepsiszentgyörgy Önkormányzata                 Tulajdonosi vagy lakótársulás
 


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem