2021. március 2., Kedd
Helyi Határozatok

Kulcsszó:
Határozat szám:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   Normatív jellegű tanácshatározatok  
2014-02-13 - Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/28. számú HATÁROZAT az állati erővel vont járművek közlekedésének betiltásáról Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén

Rendkívüli ülés keretében, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa;

Figyelembe véve a sepsiszentgyörgyi helyi rendrség 3500/2013. számú szakjelentését;
Tekintettel a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelség Közlekedésrendészeti Szolgálatának a 2013/58 892. számú átiratban közölt kedvező véleményezésére;
Tekintettel a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa szakbizottságainak – a köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezgazdasági és régiófejlesztési bizottság, valamint a helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyel, emberjogi,munkajogi és fegyelmi bizottság – kedvező véleményezésére;
A közúti forgalomról szóló, utólag módosított és kiegészített, 2202/195. számú sürgősségi kormányrendelet 5. cikk (7) bekezdésének, valamint a 71. cikk (1) bekezdésének elírásai alapján;
A kihágások jogi szabályozására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, valamint a 2002/180. számú törvény által jóváhagyott 2001/2. számú kormányrendelet 1. cikk (2) bekezdésében, valamint 8. cikk (2) bekezdésében foglalt elírások értelmében;
Figyelembe véve a helyi rendrségre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített törvény 7.bekezdésében, valamint a helyi rendrségek szervezési és mködési keretszabályzatának
jóváhagyásáról szóló 2010/1332. számú kormányhatározat 3. cikk (2) bekezdésének b) betjében foglalt elírásokat;
Figyelembe véve a Román Csendőrség megalakításáról és mködésérl szóló 2004/50. számú törvény 3. cikk 1. bekezdésében foglalt elírásokat;
Alkalmazva a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt eljárásokat;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikkének (1) és (9) bekezdésében foglalt elírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 45. cikk (3) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betjében foglalt elírások alapján

 

a következő határozatot hozza:

 

1. cikk – 2014. április 1-jével kezdődően tilos az állati erővel vont járművek behajtása és közlekedése Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területén – a municípiumhoz tartozó
Kilyén és Szotyor falvak kivételével.

2. cikk –
(1) Az 1. cikk rendelkezéseitl eltéren behajthatnak és közlekedhetnek 06:00 és 20:00 óra között azok az állati ervel vont jármvek tulajdonosai/üzembentartói, akik
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási munkálatokat végeznek, vagy sport és turisztikai tevékenységeken, ünnepségeken, vásárokon vesznek részt, és a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretén belül mköd városgazdálkodási igazgatóság által kiállított külön engedéllyel rendelkeznek.
(2) Az állati erővel vont kocsikat és szekereket kötelez felszerelni trágyagyűjtő edénnyel, takarmányos kasokkal, seprűvel és lapáttal.
(3) Az állati erővel vont kocsik és szekerek vezetői saját kezdeményezésből fogják megtisztítani a beszennyezett utakat és járdákat, ellenkez esetben a Sepsiszentgyörgy municípium
városgazdálkodási szabályainak megállapításáról szóló 2013/241. számú tanácshatározat 42. cikk (4) és (5) bekezdésében elírt szankciókat alkalmazzák.
3. cikk – (1) Az állati ervel vont jármvek közlekedési külön engedélyét a törvényesen regisztrált járm jog szerinti tulajdonosa/üzembentartója által benyújtott, indoklással ellátott kérelem alapján bocsátják ki. A kérelemben kötelez feltüntetni a kérelmez által használt útvonalat, valamint az idintervallumot.
(2) Az állati ervel vont jármvek közlekedési külön engedélyét naptári évre/hónapra/töredék idszakra lehet kiadni.
4. cikk – A jelen határozatban foglaltak be nem tartása kihágásnak minsül és természetes személyek esetében 100 és 300 lej, jogi személyek esetében 200 és 600 lej közötti bírsággal büntetend. Az engedély nélkül közleked jármveket lefoglalják, és ezeket csak a büntetés, a szállítási, tárolási és rzési költségek kifizetése után válthatja ki a tulajdonos.
5. cikk – A 4. cikk szerint lefoglalt jármveket elszállítják és a városi kertészet székhelyén, Árkos utca 4. alatt tárolják. A lefoglalt járművet a jog szerinti tulajdonos/üzembentartó az elszállítástól számított 15 naptári napon belül kiválthatja, de csak a jelen határozat 4. cikkében foglalt bírság, valamint a 200 lejes napidíj (elszállítás, tárolás és őrzési költségek) megfizetésétigazoló bizonylat bemutatását követen.
6. cikk – Amennyiben a jog szerinti tulajdonos/üzembentartó nem váltja ki jármvét az 5. cikk rendelkezésében foglaltak szerint, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterének a városgazdálkodási igazgatóság/helyi rendrség indokolt javaslatára kiadott rendelete alapján a szóban forgó jármvet elhagyottnak nyilvánítják, és átkerül Sepsiszentgyörgy municípium tulajdonába, és a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működővagyonkezelési igazgatóság törvényes keretek között értékesítheti.
7. cikk – A kihágás megállapítására és a bírság kiszabására jogosult szervek a városi rendőrség közúti osztályának és a helyi rendrség rendrei, valamint a Kovászna Megyei Csendőrfelügyelőség csendőrei, a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő vagyonkezelési igazgatóság alkalmazottai támogatásával.
8. cikk – Jelen határozat kiegészítend a kihágások jogi szabályozására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, valamint a 2002/180. számú törvény által jóváhagyott, 2001/2. számú kormányrendelet elírásaival.
9. cikk – Jelen határozat hatályba lépésével Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának 2009/263. számú, az állati erővel vont jármvek, az építészeti, mezgazdasági, erdőgazdálkodási munkálatoknál használt gépjármvek és önjáró gépek Sepsiszentgyörgy municípium területén való közlekedéséről szóló határozata hatályát veszti.
10. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretén belül mköd városgazdálkodási igazgatóság, Sepsiszentgyörgy municípium helyi rendrsége, a városi rendrség közúti osztályának, illetve a Kovászna Megyei Csendőrüfelügyelőség közreműködésével.

Sepsiszentgyörgy, 2014. február 13.


ÜLÉSELNÖK                                                                                   ELLENJEGYZI
Vargha Mihály-Béla                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó
                                                                                                                 JEGYZŐ

Az  hiányában:
Sztakics Éva-Judit
Tischler Ferenc
Kondor Ágota
helyi tanácsosok


<< vissza


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem